0944799266

Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 Về việc thí điểm...

Ngày 25/06/2016, theo đề xuất của Tổng cục thuế về Quản lý hóa đơn, Bộ Tài …

Quyết định 1445/2015/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 Về việc ban hành...

Ngày 06/08/2015, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1445/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình thí …

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi...

Việc thay thế hóa đơn tự in bằng hóa đơn điện tử sẽ mang lại lợi ích …

Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ...

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về …