0944799266

TNCN TIỀN THƯỞNG LƯƠNG THÁNG 13 VÀ CHI PHÍ THUẾ TNDN

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

– Tiền lương tháng 13 căn cứ vào kết quả kinh doanh vậy nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì tiền lương tháng 13 có được tính vào chi phí hợp lý?

– Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN?

*Căn cứ:

– Khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, đồng thời bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

– Tiết b, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 điều chỉnh bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

– Luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 – ngày 18 tháng 6 năm 2012- Bộ luật lao động

1/ Theo Luật lao động

*Căn cứ: Tại điều 103 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 năm 2012

“Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

2.Thuế TNCN

*Căn cứ: Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, ngày 15/08/2013

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Vậy căn cứ như trên thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế TNCN.
Doanh nghiệp chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó. Tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.
*Chi tiết tại: Công văn Số: 5513/CT-TTHT ngày 10/12/2012

Ví dụ: Doanh nghiệp tính thưởng tết âm lịch cho người lao động vào tháng 02/2016 thì Thuế thu nhập cá nhân được tính cho tháng 02/2016 theo biểu lũy tiến từng phần bình thường và thực hiện quyết toán phần thu nhập này trên Quyết toán thuế TNCN năm 2016

3.Thuế TNDN

*Căn cứ: Theo Tiết b, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 điều chỉnh bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a.Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của phápluật.

b.Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tậpđoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị,

….

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.”

*Vậy chí phí này tính vào năm tài chính nào ?

–Trường hợp DN có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm tài chính nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

*Ví dụ: DN trả lương tháng 13 vào tháng 12/2015 thì khoản chi phí này được tính vào năm 2015

– Doanh Nghiệp trả lương tháng 13 trùng vào dịp tết, tức là tháng 02/2016 thì chi phí này được tính vào năm 2016

*Chi tiết tại: Công văn 1699-TCT-CS – ngày 06/05/2015

4.Khảo sát thực tế khi thanh kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp

– Để tiền lương, thưởng tháng 13 được tính vào chi phí hợp lý?

– Nếu doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì có chi tiền thưởng tháng 13 không, nếu có thì có tính vào chi phí hợp lý không?

*Căn cứ giải trình:

– Quy chế tài chính ghi cụ thể mức được thưởng
– Bảng kê thanh toán tiền lương, thưởng tháng 13
– Chứng từ thanh toán tiền lương, thưởng tháng 13
– Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền thưởng (chi lương tháng 13) cho người lao động được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN..

– Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị (cụ thể là chỉ chi thưởng khi đơn vị kinh doanh có lãi)” thì khoản tiền thưởng (chi lương tháng 13) cho người lao động không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Tuy nhiên, theo thực tế thì các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì không thể chi “thưởng”.

– Để đảm bảo không bị loại chi phí năm tài chính quyết toán doanh nghiệp phải có lãi, những năm lỗ thì khoản chi tiền thưởng không được tính vào chi phí hợp lý (cụ thể chi cục thuế Dĩ an, Chi cục thuế Ninh kiều…)

*** Thời điểm hạch toán chi phí tiền lương thưởng tháng 13:

– Căn cứ theo Công văn 3620/CT-TTHT ngày 24/4/2017 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:
” Căn cứ theo quy định trên thì về nguyên tắc, khoản lương tháng thứ 13 năm 2016 của Công ty chi trả cho người lao động trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2016 (ngày 31/03/2017) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2016, nếu các khoản tiền lương tháng thứ 13 này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty quy định theo quy chế tài chính của Công ty.”

– Căn cứ theo Công văn 1699/TCT-CS ngày 06/05/2015 của TCT:
“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Softfront Việt Nam có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2013.”

– Căn cứ theo Công văn 56018/CT-TTHT ngày 17/8/2017 của CT TP Hà Nội:
” Trường hợp Công ty có thực hiện trích trước khoản tiền thưởng thành tích trong năm tài chính nhưng đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN Công ty chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm phát sinh khoản trích trước. Tuy nhiên, đến kỳ tính thuế của năm tài chính sau, Công ty có thực hiện chi khoản tiền thưởng thành tích của năm tài chính trước thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế mà Công ty thực chi nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phù hợp theo quy định của pháp luật.”

=> Như vậy:

– Tiền lương thưởng tháng 13 cuối năm mà hạch toán vào chi phí trong năm tài chính và thực chi trước khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN -> Thì được hạch toán vào chi phí trong năm.

– Nếu hạch toán vào trong năm tài chính – nhưng đến hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN mà chưa thực chi -> Thì không được trừ vào chi phí trong năm – Mà được tính vào chi phí năm sau (năm thực chi).
—————
Tìm hiểu thêm khóa học online BẢO HIỂM XÃ HỘI – TIỀN LƯƠNG – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2019 đến từ LAKITA sẽ là giải pháp hiệu quả, cung cấp cho bạn đầy đủ NGHIỆP VỤ, KĨ NĂNG, giúp kế toán doanh nghiệp tránh được những sai phạm trong BHXH, tiền lương, thuế TNCN.
Link tham khảo: http://bit.ly/bhxh_thuetncn_tienluong

BÌNH LUẬN